2. Intxortetako guduaren herri antzezpena ELGETA 2014/04/27:

intxor 2014

Por segundo año consecutivo, y tras la gran aceptación de público (más de 800 personas) y participación popular (100 participantes no recreadores) del 2013, vuelve esta cita que se quiere consolidar como la primera recreación en Euzkadi de una batalla de la Guerra Civil donde ambos bandos contendientes son representados, y donde tienen cabida en su participación cualquier persona sin experiencia a título particular, así como recreador experimentado a nivel individual.
No es necesario experiencia en estas lides, puesto que la organización (Ayuntamiento y asociación IKE1937), proporciona todos los pertrechos y uniformidad necesarios.

Recreación ésta única y especial en el género, por permitir y buscar especialmente esta participación local y popular de gente inexperta, además de recreadores a titulo particular, para hacer del evento algo “POPULAR”, aunque vaya esto en detrimento de la rigurosidad histórica propia de recreaciones clásicas en el resto del estado, donde sólo participan recreadores experimentados y asociados a diferentes asociaciones. En este caso la “recreación” no es un fin en sí mismo, sino una herramienta divulgativa de los hechos acontecidos.

euskadi behar zaituMás info:
http://www.intxorta.org/actividades-anteriores/2014/recreacion-ampliada-del-frente-de-guerra-en-intxorta-el-27-de-abril/

http://www.diariovasco.com/v/20140321/alto-deba/recreacion-ampliada-frente-guerra-20140321.html

Filma grabatzen hasiko gara behingoz

Datorren apirilaren 28, 29 eta 30ean Sestaon gerra zibilean, frankismoan eta frankismo ostean errepresaliatuak izan zirenei buruz  filma  grabatzen hasiko gara.

Entrevistas

  • Lunes 28:-Isidora Casadaban Navarrete (bombardeos, refugios, recuerdos de época) y a continuación Amparito Hermosa Otxoa (hija de asesinado, recuerdos de época).
  • Martes 29.- Felicitas Cáceres (niña de la guerra).
  • Miércoles 30.- Nos vamos a grabar a Elgeta con Benito Martín Barrioso (gudari del batallón “Cultura y deporte”) y Antonio Martin Cárdenas (miliciano del batallón anarquista Sacco y Vanzetti).

En dias posteriores fijaremos en segundo término a :

– Ángel Aja (historia de su padre) – Artemio – Iñaki Cuevas – Nico (hermano de Genaro) – Padres de Juan Manuel – Familiares de Víctor Pérez Elexpe – Taracido.

En cuanto a las localizaciones para los que vamos a entrevistar lo antes posible (relacionados con los momentos históricos del golpe de estado, la guerra y los primeros años del franquismo):

Elgeta (grabaremos en el monte, trincheras,… y en el museo). A quienes no podamos grabar allí, les grabaremos en Sestao

Al pleno de la corporación municipal del concejo de Sestao

 

SESTAOKO KONTZEJUKO UDALEKO OSOKO BILKURA:
Gogoan Sestao Elkarteak, alegia, gure herriaren memoria historikoa
berreskuratzeko elkarteak Okupazioko Ejerzitoaren eta Diktadura militarraren partetik errepresaliak jasan zituzten udaleko langileen gaineko informazioa jaso du. Ikerketa honen xedea pairatutako jazarpenei buruzko egia zabaltzea da, gure herriaren memoria kolektiboaren barruan gorpuztearren.

Oraingo fase honetan, adierazitako epealdian Sestaoko maisu-maistren aurka irekitako espedienteak berrogei direla jasotzen du azterketak. Zehaztu gabe dago oraindik tropa frankisten sarrera zela kausa lanpostua uztearen ondorioz zigor penala ekarri zuten ARAZKETA espedienteen zenbatekoa. Halaber, nahiz lanpostua utzi ez, Errepublikaren aldekoa izateagatik edota Francoren erregimenaren zalea ez agertzearen susmopean abiatutako udaleko langileriaren kontrako ARAZKETA espedienteak zenbat izan ziren ezin izan da oraindino konkretatu. 1938 urtean burutu ziren hasitako espediente gehienak, 1937ko Dekretu Bateratzailearen onespenetik
aurrera. Honekin batera 40 espediente horien zerrenda aurkezten dugu.

Beste aldetik, Bilboko fusilamenduen eta Derioko Vista Alegre hilerrian eginiko lurperatzeen ostean Autoritate Militar Frankistak erauzitako HERIOTZA-AGIRIEN fotokopiak ere erantsi dizkiogu idazki honi.  Agiriok honako hauei dagozkie: ZOILO RUANO RODRIGUEZ, 41 urtekoa, Sestaoko gau-jagolea, 1938/08/26 egunean
fusilatua; BERNARDINO DEL REY SEBASTIAN, 48 urtekoa, Udaltzainaren Kaboa, 1938/10/24 egunean exekutatua.
Oroimen Historikoaren Legearen 3. artikuluak bidezko epaiketa baterako eskubidearen bermerik oinarrizkoenak urratuz sortutako auzitegi, auzi-mahai eta edozein izaera  administratibodun organoen ezlegetasuna aldarrikatzen du, baita erlijio-sinesmen edo zio ideologiko eta politikoengatik norbanako kondena eta zigorren ezlegetasuna ere.

Honela, giza-eskubideen aurkako ebazpen eta xedapen haien indarrean egote juridikoaren eza jartzen da agerian, eta zigor eta kondena hain bidegabeak pairatu zituztenen birgaitze moralari laguntzen dio.

Udal honek Egia, Justizia eta Erreparazioaren aldeko konpromisoa hartu du arrazoi politiko eta ideologikoengatik jazarpena sufritu, erailak edo bidegabeki zigortuak izan ziren udalerriko enplegatu eta funtzionarioekiko. Hauei guztiei demokrazia eta askatasunaren defentsan beren ekarpenagatik gure esker ona erakutsi nahi diegu. “Biktimak aintzat hartzea, baina ez bakarrik gizabanakoak eta biktimak diren aldetik, batez ere eta funtsean dagozkien eskubideen jabe ere badirelako”.
(egiaren, justiziaren, erreparazioaren eta ez errepikatzeko bermeen sustapenerako Nazio Batuen Erakundeko kontalariaren txostena. Pablo de Greiff, Giza Eskubideen Kontseilua, 21. batzarraldia).
Honengatik guztiagatik, eta betirako berreskuratu eta ondratzeko xedez, alkatetza honek honako ebazpen hau proposatzen dio udalbatzari:

EBAZPENA:

Lehenengoa.- Diktadurak eta okupazio militarrak iraun zuten bitartean motibo politiko eta ideologikoengatik errepresioaren biktimak izan ziren udaleko langile oro gure oroimenera ekartzea.

Bigarrena.- Oroimen Historikoaren Legeak ezarritakoaren babespean eta, zehazki, 2. artikuluari dagokionez 3. artikuluak arautzen duenaren arabera: 

  • Arazketa eta abandonu espedienteak direla bide emandako ebazpenen ez baliagarritasuna beren-beregi deklaratzea, baita ezarritako zigor guztien izaera erabateko zuzengabea ere.
  • Aipatu espedienteen kariaz exekuzio, tratu ezgizatiar, eta laidoak nozitu zituzten pertsona guztiei zor diegun eskerrona eta aitorpena jendaurrean deklaratzea.
  • Ikerketa bukatutakoan, errepresaliatuen izenak idatziz jasota geratzea, osoko bilkuraren aretoan jendaurrean ikusgai izan daitezen etengabean.

Hirugarrena.- Nazio Batuen Erakundeko Giza Eskubideen Kontseiluak emandako gomendio eta errekerimenduekin bat eginez, ezelako biktima aitorpen eta erreparaziotik at laga ez dezan ikerketa sakona bideratzeko beharrezko giza baliabideak, eta baliabide tekniko eta ekonomikoak abian jartzea.

Sestaon, 2014ko otsailaren 16an.

AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL CONCEJO DE SESTAO

La asociación memorialista de Sestao Gogoan Sestao Elkartea ha recogido información relativa a los trabajadores del Ayuntamiento que fueron represaliados por el Ejército de Ocupación y la Dictadura militar. El objetivo de esta investigación es difundir la verdad sobre las persecuciones padecidas en aras de su incorporación a la
memoria colectiva de nuestro pueblo.

En su fase actual, el estudio recoge que, en el periodo señalado, el número de expedientes incoados contra los maestros y maestras de Sestao asciende a cuarenta. Falta por determinar los Expedientes de DEPURACIÓN que acabaron en condenas por abandono de puesto de trabajo a la entrada de las tropas franquistas, y aquellos Expedientes de DEPURACIÓN que se cerraron con condenas al personal que no habiendo abandonado su puesto de trabajo fueron considerados sospechosos de no ser afines al régimen de Franco, a la Dictadura, o por ser adictos a la República. La mayoría de los expedientes incoados se dieron en 1938, a partir de la aprobación del Decreto Unificador de 1937. Se adjunta relación de los 40 expedientes.

Por otra parte se adjuntan fotocopias de las ACTAS DE DEFUNCIÓN levantadas por la Autoridad Militar Franquista, tras el fusilamiento en Bilbao y enterramiento en el cementerio de Vista Alegre en Derio, correspondientes a: ZOILO RUANO RODRIGUEZ, de 41 años, Guarda Nocturno de Sestao, ejecutado el 26/08/1938;
BERNARDINO DEL REY SEBASTIAN, 48 AÑOS, Cabo de la Policía Municipal, ejecutado el 24/10/1938.

El artículo 3 de la Ley de la Memoria Histórica, declara la ilegitimidad de los tribunales, jurados u órganos de cualquier naturaleza administrativa creados con vulneración de las más elementales garantías del derecho a un proceso justo, así como la ilegitimidad de las sanciones y condenas de carácter personal impuestas por
motivos políticos, ideológicos o de creencias religiosas.

Se subraya así la carencia de vigencia jurídica de aquellas disposiciones y resoluciones contrarias a los derechos humanos y se contribuye a la rehabilitación moral de quienes sufrieron tan injustas sanciones y condenas.

Este Ayuntamiento tiene un compromiso en favor de La Verdad, La Justicia y La Reparación con los funcionarios y empleados públicos del municipio que fueron injustamente sancionados, padecieron persecución o fueron asesinados por razones políticas e ideológicas, a quienes debemos el reconocimiento agradecido por su contribución en defensa de la libertad y la democracia. “Reconocimiento de las
víctimas no solo en cuanto a individuos y en cuanto a víctimas, sino también y más fundamentalmente, en cuanto a titulares de derechos”. (Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, y la reparación y garantías de no repetición. (Pablo de Greiff. Consejo de Derechos Humanos, 21o periodo de sesiones.)

Por todo ello y al objeto de honrar y recuperarles para siempre, esta Alcaldía propone al Pleno de la Corporación Municipal, la adopción del siguiente:

ACUERDO:

Primero.- Traer hasta nuestra memoria a todos y todas, trabajadores y trabajadoras municipales, que fueron víctimas de la represión por motivos políticos e ideológicos durante la ocupación militar y la Dictadura.

Segundo.- Al amparo de lo establecido en la Ley de la Memoria Histórica y en concreto, de lo previsto en el artículo 3 en relación con el artículo 2:

  • Declarar expresamente la no validez de las resoluciones dictadas con ocasión de los expedientes de abandono y depuración, así como el carácter radicalmente injusto de todas las sanciones impuestas.
  • Declarar y hacer público el reconocimiento y agradecimiento expreso a todas las personas afectadas por los mencionados expedientes, vejaciones, trato inhumano y ejecuciones.
  • Tras la conclusión del estudio, dejar constancia escrita de los nombres de los represaliados, siendo expuestos a la información pública de forma permanente en el solón de Plenos.

Tercero.- De conformidad con las recomendaciones y requerimientos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas: Dedicar los necesarios recursos humanos, técnicos y económicos para la realización de una investigación exhaustiva, que no deje a ninguna víctima al margen del reconocimiento y reparación.

En Sestao a 16 de febrero de 2014

Nicasio gudari del batallón Meabe1 nos ha dejado

Esta mañana, despues de hablar por telefono con Martin y poco despues con Iñaki, me he enterado que nuestro candidato a izar la bandera republicana este proximo domingo se nos ha ido a sus 94 años.

eskela Nicasio 2014-04-09 15:51:15

URGE recoger todo tipo de informacion a estos “gudaris” de nuestro pueblo cuanto antes si queremos que LA MEMORIA de este pueblo no flaquee.
Ahazteak hiltzea dakar (el olvido trae la muerte).